Köp och leveransvillkor
 
Priser:
Priserna på hemsidan är både inkl. moms och exkl. moms, då vi vänder oss

både till privatpersoner och företag. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser,

tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering.

 

Betalningsalternativ:

Faktura
Betalningsvillkor 20 dagar, eller enligt avtal. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr
samt dröjsmålsränta med 12%. Sedvanlig kreditprövning sker.

 

Kortbetalning:

Kortbetalning kan ske vid hämtning av varor på vår kontorsadress.

 

Postförskott:

Postförskott Paketet med varorna löses ut på posten/postens serviceställe.

Försändelsen ligger kvar i 30 dagar. Alla outlösta postförskott debiteras 395:-

Postförskottsavgift tillkommer med 60:-.

 

Beställning:

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att DMS Colorprint lider ekonomisk skada, polisanmäls.

 

Leverans och avbeställning:

Leverans sker vanligtvis inom 2-14 arbetsdagar.  Leverans sker med Posten eller DHL.

När privatperson är beställare sker leverans via Posten eller Dhl servicepoint. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes.

 

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt

för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från

DMS Colorprint per e-post.

 

Ägandesrätt:

Alla varor förblir DMS Colorprints egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Leverans:

Ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor.

DMS Colorprint  ansvarar endast för skador som uppkommer på varan innan leverans. Under inga omständigheter ansvarar DMS Colorprint för skada som uppkommit i samband med frakt. DMS Colorprint ansvarar inte för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden som påverkats av ev. försenad vara. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlust i kundens näringsverksamhet.

Är varan skickad inom avtalad leveranstid utgår ingen ersättning. DMS Colorprint

ansvarar ej för ev. fraktförseningar.

 

Reklamation: 

Mot kund som är näringsidkare svarar DMS Colorprint för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som avtalats, eller om varan avviker från uppgifter som DMS Colorprint har lämnat vid avtal.

Mängdavvikelser om upp till 10% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden.

För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att kräva

påföljder för fel i varan avseende hela leveransen.

Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagningen samt notera eventuell skada på fraktsedeln innan påskrivningen sker. Om godset är transportskadat och ingen anteckning gjorts vid mottagandet har köparen ingen rätt till återbäring.

 

Fel i levererad vara skall reklameras till DMS Colorprint inom 5 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. DMS Colorprint förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta DMS Colorprint innan retur sker. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

 

Force Majeure:

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför DMS Colorprints kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att DMS Colorprint befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt:

DMS Colorprint förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet till ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller goda seder i Sverige, särskilt material som avser pornografi, koppleri eller extrema våldsskildringar, allt enligt DMS Colorprints egen bedömning.